Close

Accommodation(Hotel/Resort/Dharamsala)

SN Hotel Name Address
1 Madhuyamini Inn, hotel 18/135, Hospital Road, Jaldhari chowk, Madhubani, Bihar 847238, Phone: 098010 19032
2 Cloud Nine Address: Madhubani – Belahi Rd, Bhoop Narayan Singh Colony, Madhubani, Bihar 847211, Phone: 072960 43242
3 DG Hotel GANGA CHOUDHARY PATH,NEAR SHANKAR CHOWK,  ph-06276-227265